Σύμφωνα με το Νομικό Πλαίσιο για την Προστασία των Δεδομένων έχετε το δικαίωμα να γνωρίζετε ποια από τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούμε και επεξεργαζόμαστε καθώς και το δικαίωμα να ζητήσετε διόρθωση των δεδομένων σας. Υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος, έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε διαγραφή, περιορισμό της επεξεργασίας και να εναντιωθείτε σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία. Μπορείτε να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα με γραπτό αίτημα σε οποιαδήποτε μορφή. Ωστόσο, προκειμένου να σας διευκολύνουμε στην υποβολή ενός πλήρους αιτήματος, το οποίο θα μας επιτρέψει να απαντήσουμε εγκαίρως, σας συμβουλεύουμε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη φόρμα. Η απάντησή μας θα απευθύνετε σε εσάς ή στο τρίτο μέρος που ενδεχομένως εξουσιοδοτήσετε προκειμένου να ενεργεί για λογαριασμό σας. Θα χρειαστεί να μας παρέχετε απόδειξη της ταυτότητάς σας. Θα επεξεργαστούμε το αίτημά σας εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της πλήρως συμπληρωμένης φόρμας και της απόδειξης της ταυτότητάς σας.

Απόδειξη ταυτότητας: Χρειάζεται να μας δώσετε απόδειξη για την ταυτότητά σας, προκειμένου να μπορέσουμε να σας γνωστοποιήσουμε προσωπικά δεδομένα. Η απόδειξη της ταυτότητάς σας θα πρέπει να περιλαμβάνει αντίγραφο από ένα έγγραφο αναγνώρισης, π.χ. προσωπική ταυτότητα, διαβατήριο, άδεια διαμονής και ένα έγγραφο που πιστοποιεί την διεύθυνσή σας, π.χ. πρόσφατο λογαριασμό κοινής ωφέλειας. Εάν υποβάλετε το αίτημα εκ μέρους του υποκειμένου των δεδομένων, θα χρειαστεί να μας δώσετε αποδεικτικό ταυτότητας του υποκειμένου των δεδομένων και απόδειξη του δικαιώματός να ενεργείτε για λογαριασμό του.

Διαχειριστικό τέλος: Πληροφορίες και αντίγραφα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υπόκεινται σε επεξεργασία παρέχονται δωρεάν. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων ζητήσει επιπλέον αντίγραφα των προσωπικών του δεδομένων που υπόκεινται σε επεξεργασία ή εάν το αίτημα του υποκειμένου των δεδομένων είναι αστήρικτο ή υπερβολικό, ειδικά εξαιτίας του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα του, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί να ενεργήσει κατόπιν του αιτήματος ή να ζητήσει εύλογο διαχειριστικό τέλος, το οποίο θα καθορίζεται ανά περίπτωση.

Παρακαλούμε να μην χρησιμοποιείτε αυτή τη φόρμα για να πάρετε γενικές πληροφορίες ή για να υποβάλετε άλλου είδους αιτήματα.

Για να κατεβάσετε την φόρμα πατήστε εδώ.